REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
WWW.ARONIAFARM.NET

 

1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest:

P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak

Dąbie 108a, 21-400 Łuków

NIP: 825-213-31-82

REGON: 0617157111

Tel.: +48 510 551 552

E-mail: [email protected]

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

3
Ceny i płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, euro lub koronach czeskich (w zależności od kraju dostawy) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Klient ma do wyboru formy płatności znajdujące się na stronie Sklepu. Kupujący wybiera formę płatności na stronie sklepu odpowiednio wypełniając formularz na stronie Koszyka.
 3. Warunkiem wydania lub wysyłki towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy określonej w § 1.
 2. Kupujący dokonuje wyboru sposobu wysyłki / odbioru towaru na stronie Sklepu w wirtualnym koszyku.
 3. Po pozytywnej autoryzacji transakcji, sklep wysyła towar w możliwie najkrótszym czasie.
 4. W przypadku, gdyby towar nie był dostępny fizycznie w magazynie, ale byłby dostępny na stronie, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem celem poinformowania o braku dostępności towaru i ustalenia dalszych działań, tj. zwrot gotówki lub wysyłka towaru w terminie późniejszym.
 5. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski, Niemiec, Austrii oraz Czech.
 6. W przypadku przesyłki za pobraniem, gdy Kurier nie zastanie Klienta w domu i Klient po uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym ze Sklepem zgodzi się na osobisty odbiór przesyłki z punktu odbioru, a nie odbierze takiej przesyłki, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki, kosztów magazynowania przesyłki naliczonych przez firmę kurierską oraz kosztów zwrotu przesyłki do Nadawcy. W takim przypadku Sklep wystawi Klientowi fakturę z obowiązkiem zapłaty.
 7. W przypadku przesyłki za pobraniem, gdy Klient odmówi Kurierowi przyjęcia przesyłki, która jest nieuszkodzona, Klient ponosi koszt nadania przesyłki oraz jej zwrotu do nadawcy, czyli Sklepu. W takim przypadku Sklep wystawi Klientowi fakturę z obowiązkiem zapłaty.
 8. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w punkcie 6 lub 7 niniejszego paragrafu, wówczas przy ponownym składaniu zamówienia w Sklepie Klient zostanie poproszony o uiszczenie przedpłaty w formie przelewu bankowego lub za pośrednictwem systemu PayU.

5
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres [email protected] lub [email protected]) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Kupujący może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., a także załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Klient zwraca towar w stanie nienaruszonym. Kupujący odpowiednio zabezpieczy towar przed wysyłką.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Sprzedawca zwraca Kupującemu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy środki otrzymane tytułem zakupu (z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do Konsumenta). Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sklep zwraca środki na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6
Własność intelektualna

 1. Zawartość i struktura serwisu internetowego www.aroniafarm.net chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
 2. Właścicielem wszelkich materiałów, zdjęć, informacji zawartych na stronie Sklepu jest P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak.

7
Reklamacje

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowane w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem +48 538 426 937, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w 1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub [email protected]).
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar na swój koszt wraz z opisem niezgodności na adres wskazany w 1.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki towaru.
 1. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 1. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma bądź karton nie są naruszone, itp.). Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu, tj. 14.01.2018
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. O zmianie regulaminu klienci Sklepu zostaną powiadomieni nie później niż 10 dni przed wejściem regulaminu w życie poprzez przesłanie takiej informacji na adres poczty elektronicznej.

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak

Dąbie 108a

21-400 Łuków

[email protected]

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy: ________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:___________________________________________________

Adres Konsumenta:___________________________________________________________

 

 

Podpis Konsumenta*: ________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest
w formie papierowej

Data: ________________________

 

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

P.P.H.U. Bio Juice Piotr Michalak

Dąbie 108a

21-400 Łuków

[email protected]

 

Ja ______________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________
 2. _________________________________________________
 3. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:________________________________________________________

Adres Klienta:________________________________________________________________

Żądania Klienta:
wymiana towaru na nowy / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________